Navigácia

TOP trieda

v šk. roku 2019/2020

             

Riaditeľka Hotelovej akadémie Jána Andraščíka  Ing. Helena Ferková v spolupráci so žiackou školskou radou vyhlasuje súťaž o “Top triedu“ školského roka 2019/2020.

 

Kritériami súťažného hodnotenia budú študijné výsledky,  dochádzka žiakov za I. polrok  šk. roka a estetická úprava priestorov tried, ktoré budú kontrolované v pravidelných týždňových intervaloch.

 

Prideľovanie  bodov v rámci stanovených kritérií bude v kompetencii hodnotiacej komisie zloženej z troch pedagógov - Mgr. Adriany Štrausovej, Pavla Laceka, Mgr. Patrície Bartošovej.

 

Hodnotenie tried bude trvať od 7. októbra 2019 do  11. mája 2020.

 

Víťazná trieda získa 100,-- eur a 1 deň riaditeľského voľna.

 

Kritériá hodnotenia tried 

1. Prospech žiakov

- počet vyznamenaných

- počet neprospievajúcich

- počet znížených známok zo správania

- počet zápisov do triednej knihy

 

2. dochádzka žiakov

- neskorý príchod na vyučovaciu hodinu

- počet neospravedlnených hodín

- počet žiakov s 0 vymeškanými hodinami

- zlepšenie dochádzky (polrok, koniec roka)

 

3. Súťaže a projekty

- účasť v školskom kole súťaže

- umiestnenie v školskom kole

- účasť v okresnom kole súťaže

- umiestnenie v okresnom kole

- účasť v krajskom kole súťaže

- umiestnenie v krajskom kole

- účasť v celoslovenskej súťaži

- umiestnenie v celoslovenskej súťaži

 

4. Organizovanie aktivít

- aktívna účasť na DOD

- účasť na školských podujatiach (ples, divadelné predstavenie, exkurzia, výlet)

5. Estetická upravenosť tried a šatní

- zdvihnuté stoličky

- zotretá tabuľa

- upratané lavice

- uprataná trieda (podlaha bez odpadkov) (aj počas vyučovania)

- výzdoba triedy

- nástenné noviny (aktuálne)

- poriadok v šatni

  

6. Prezúvanie žiakov

- počet neprezutých žiakov v triede

 

7. Disciplína žiakov počas prestávok

- udeľovanie bodov (0-10) bude v kompetencii dozorujúcich učiteľov

- nedovolené opustenie školy počas prestávky                              

- fajčenie žiakov v areáli školy   

 

Kritériá hodnotenia

 

 1. Estetická upravenosť tried (hodnotí sa 1x týždenne, keď sú všetky triedy na teoretickom vyučovaní -  pondelok)

 

- všetky zdvihnuté stoličky:                                                                          10 b

- zotretá tabuľa:                                                                                             10 b

- upratané lavice (bez odpadkov):                                                                 10 b

- uprataná trieda (podlaha bez odpadkov, poriadok pri koši):                      10 b

- estetická výzdoba tried:                                                                              10 b

- nástenné noviny (aktuálne/mesačne):                                                         10 b

 

pozn. (zodpovední týždenníci)

 

- po polroku sa pripočítajú body aj za nasledujúce kritériá:

 

Prospech žiakov (za I. polrok) prospeli s vyznamenaním:  

• 1- 5 žiaci = 15 bodov

• 5 - 10 žiakov =  20 bodov


• viac ako 10 žiakov = 25 bodov

prospeli veľmi dobre:

                                   • 1- 5 žiaci = 10 bodov

                                   • 5 - 10 žiakov =15 bodov

                                   • viac ako 10 žiakov = 20 bodov

neprospeli:

                                   • 1- 5 žiaci =  -10 bodov

                                   • viac ako 5 žiakov  =  -15 bodov

 

2.  Dochádzka žiakov (za I. polrok)

 

- neospravedlnené hodiny:    - 1 b/ hodina

- počet žiakov s 0 vymeškanými hodinami:     20 b /žiak

            - priemerný počet vymeškaných hodín na 1 žiaka:

 

                                     • do 45 hodín = 15 bodov 

                                     • 46 – 55 hodín = 10 bodov

                                     • 56 – 65 hodín  = 5 bodov          

                    

Víťazné triedy súťaže „TOP TRIEDA“

 

Prvý ročník “Top trieda“ v školskom roku 2013/2014 sa stala 3. H odboru hotelová akadémia triednej učiteľky PaedDr. Renáty Tulejovej.

Okrem finančnej odmeny výhrou pre nich  bol aj výlet – poznávací pobyt poľského pohraničia.

 

Druhý ročník “Top trieda“ v školskom roku 2014/2015 sa stala 4. H trieda odboru hotelová akadémia triednej učiteľky PaedDr. Renáty Tulejovej.
 

Tretí ročník “Top trieda“ v školskom roku 2015/2016 sa stala 1. H  trieda odboru hotelová akadémia triednej učiteľky Ing. Zdenka Zdiaková.
 

Štvrtý ročník “Top trieda“ v školskom roku 2016/2017 sa stala IV. A trieda odboru CR, MOV, VaŠ triednej učiteľky RNDr. Krumlovská

 

Piaty ročník “Top trieda“ v školskom roku 2017/2018 sa stala IV. C trieda študijného odboru čašník, servírka triednej učiteľky Mgr. Tatiany Džundovej.

 

Šiesty ročník “Top trieda“ v školskom roku 2018/2019 sa stala II. E trieda študijného odboru ekonomické lýceum triednej učiteľky Mgr. Ivety Tomahogh.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy