Navigácia

Profil školy

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka je modernou školou, ktorá svojim odborným vzdelávaním pripravuje žiakov na regionálny a európsky trh práce.

Reaguje na potreby a aktuálne trendy v oblasti:

 

- gastronómie

- hotelierstva

- cestovného ruchu

- podnikania, ekonomiky, financií

- športu.

 

Poslaním školy  je nielen odovzdávanie vedomosti a príprava žiakov na povolanie, ale aj cieľavedomý a systematický rozvoj ich poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa a schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj a tvorivosť.

 

V našej škole študuje 335 žiakov, z toho 229 dievčat. Naša škola, ktorá pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických a hotelových služieb a obchodu, má preto v meste Bardejov svoje opodstatnenie.

 

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe a odborného výcviku v dielňach školy (Jedáleň pod Vinbargom, Ľudová jedáleň) a priamo na pracoviskách zamestnávateľov (školský systém, systém duálneho vzdelávania).

 

 

V škole, ktorá je jednoposchodová, v súčasnosti žiaci študujú v 15 triedach denného štúdia, z toho 4 triedy žiakov v študijnom odbore 6332 K hotelová akadémia, 4 triedy v študijnom odbore 6325 M ekonomické lýceum, 2,5 triedy v študijnom odbore 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 1,5 triedy v študijnom odbore 6444 K čašník, servírka a v študijnom odbore 6445 K kuchár 2 triedy, 1,5 triedy v študijnom odbore 2951 M výživa a šport. Okrem tried denného štúdia sú zriadené dve triedy večerného štúdia, z toho 1 trieda v študijnom odbore 6332 Q daňové služby a 1 trieda v učebnom odbore 6445 H kuchár.  

 

   

  

 

 

 

Na štúdium cudzích jazykov máme 2 učebne cudzích jazykov a jazykové laboratórium. Ďalej máme tri učebne informatiky, dve odborné učebne administratívy a korešpondencie. Pre praktickú prípravu máme zriadené odborné učebne. Škola má vlastné 3 kuchyne, 2 jedálne, konferenčnú miestnosť, športovú halu, posilňovňu, atletickú dráhu a ihrisko s umelou trávou pre všetky typy loptových hier.

 

 

 

Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú 5 kabinetov (odborných predmetov, cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry) a zborovňu. Školský poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. V suteréne školy sú žiacke šatne, kotolňa, sklad, dielňa pre potreby údržby a opráv na škole. V ďalšom období plánujeme vonkajší športový areál a dovybaviť odborné učebne pre všetky študijné odbory.

 

Dielňa praktického vyučovania Ľudová jedáleň je blízko školy. Má adekvátne vybavenie pre zabezpečenie odborných činností v rámci odborného výcviku. Má osobitné kabinety pre majstrov odborného výcviku, 5 tried pre zabezpečovanie odborného výcviku a spoločnú miestnosť pre stretnutia MOV so žiakmi a rodičmi. Naším cieľom je vybaviť dielňu modernejším strojovým zariadením. Dielňa má 2 sklady na skladovanie surovín, materiálov a polotovarov, vybavenú cvičnú kuchyňu pre žiakov, 2 učebne stolovania, hygienické priestory (chlapci, dievčatá), kotolňu a dielňu, v suteréne sa nachádza aj malá telocvičňa (pohybové štúdio s hygienickým zariadením a sprchami). 

 

 

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiacka školská rada zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy