Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Administratíva prevádzky služieb AZS
Administratívne a korešpondenčné cvičenia AKV
Administratívne práce v praxi ADX
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 2AJ
Animácia v hoteli ANH
Animačné služby ASL
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná fyzika AFY
Aplikovaná geografia AGE
Aplikovaná chémia APC
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Aplikovaný softvér ASF
Bankovníctvo BAK
Bezpečnosť a hygiena práce BHP
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIE
Biológia a mikrobiológia BAM
Bussines English BSE
Cestovný ruch CTO
Cvičenia z daňovníctva CZD
Cvičenia z ekonomickej informatiky CEI
Cvičenia z hospodárskych výpočtov a štatistiky CSH
Cvičenia z informatiky CVI
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z modelovania CMO
Cvičenia z právnej náuky CPN
Cvičenia z techniky obsluhy CTB
Cvičenia z technológie CTC
Cvičenia z tovaroznalectva CZT
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičná firma CFA
Daňová sústava DAS
Daňovníctvo DNV
Dejepis DEJ
Dejiny kultúry DEK
Diplomacia DPL
druhý cudzí jazyk CJD
Ekológia EKL
Ekonómia ekonomika EKE
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomika EKO
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a riadenie podniku ERP
Ekonomika podniku EKP
Ekonomika podniku cestovného ruchu EPR
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Etická výchova/Náboženská výchova ETV/NBV
Etika podnikania EIP
Finančná analýza FIA
Francúzsky jazyk 2FJ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GOR
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske písomnosti a účtovníctvo HDA
Hospodárske výpočty HVY
Hospodárske výpočty a štatistika HOS
Hotelierstvo HOT
Hotelový a gastronomický manažment HGM
Hygiena potravín HPT
Hygiena technológie potravín HTP
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika IVT
Informatika v odbore IOD
Informatika v podnikaní IVP
Komunikácia KMU
Komunikácia so zákazníkom KAZ
Komunikácia v anglickom jazyku ANK
Komunikácia v diplomatickej praxi KDR
Komunikácia v nemeckom jazyku NJK
Kongresové služby KGS
Kongresové služby a animácia KGN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Makroekonómia MEK
Makroekonomika MAK
Manažment MNZ
Manažment a marketing MMR
Manažment osobných financií MOF
Marketing MKT
Marketing v praxi MVP
Matematika MAT
Medzinárodná gastronómia MEG
Medzinárodné podnikanie MNP
Medzinárodný marketing MEM
Náboženská výchova NBV
Náuka o nápojoch NAN
Náuka o potravinách NPO
Náuka o spoločnosti NAS
Náuka o výžive NOZ
Nemecký jazyk 1NJ
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Obchodná korešpondencia OBK
Obchodná matematika OMA
Obchodné a pracovné právo OPV
Odborná jazyková príprava OJP
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odborný výcvik - obsluha OXH
Odborný výcvik - príprava pokrmov OXP
Organizácia a technika zahraničného obchodu OTZ
Personálna práca a mzdy PEM
Písanie a úprava textu na počítači PUI
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu QVC
Podnikateľská a spotrebiteľská výchova PXV
Podniková ekonomika POE
Pohybová príprava PPB
Poradenstvo v zdravom životnom štýle PVZ
Potravinárska technológia PAV
Potraviny a výživa PVY
praktická časť odbornej zložky OIP
Praktická chémia RCH
Praktický marketing PMO
Praktikum z daňovej sústavy DSR
Právna náuka PRN
Právo PRW
Prax PXA
Propagácia a reklama PGK
prvý cudzí jazyk P1J
Psychológia PSY
Regionálna a medzinárodná gastronómia RMG
Regionálna gastronómia REG
Regionálny cestovný ruch RCU
Rétorika a komunikácia RAK
Ruský jazyk 2RJ
Ruský jazyk 1RJ
Sekretárske a asistentské práce SAQ
Seminár k tvorbe prác SVQ
Seminár z dejepisu SED
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby cestovného ruchu SLC
Sociálna komunikácia SLK
Sociológia SOC
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločenská výchova a psychológia SLB
Spoločenskovedný seminár SPS
Spoločenský protokol v podnikaní SKQ
Správanie SPR
Sprievodcovské služby SRQ
Stolovanie STO
Stroje a zariadenia STZ
Suroviny SUR
Svet práce SEE
Športová príprava SRL
Športová príprava špeciálna SQS
Športový manažment PSM
Technika administratívy TEA
Technika cestovného ruchu TCR
Technika obchodu TOH
Technika obsluhy TOB
Technika obsluhy a služieb TOS
Techniky poradenskej činnosti TPC
Technológia TEC
Technológia a hodnotenie potravín HOQ
Technológia prípravy pokrmov EPP
Technológia prípravy pokrmov - cvičenia TCJ
Technológia služieb cestovného ruchu TSF
Technológia služieb cestovného ruchu - praktikum TSQ
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova oslabených
teoretická časť odbornej zložky OIT
Teória riadenia TRI
Tovaroznalectvo TVZ
Triednicka hodina THF
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo v praxi UCX
Úvod do makroekonómie MEU
Úvod do sveta práce USP
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výchova k podnikaniu VPD
Výživa a dietetika VDA
Výživa a šport VWS
Výživa človeka VYC
Výživová a pohybová kultúra VAP
Výživové a pohybové programy VPF
Zahraničný obchod ZOB
Základy administratívy ZAA
Základy cestovného ruchu a hotelierstva ZHR
Základy ekológie ZEK
Základy medzinárodného práva ZMP
Základy podnikania ZPD
Základy práva a politológie ZPP
Základy prírodných vied ZPV
Základy účtovníctva ZYU
Zariadenie závodov ZAR
Zdravoveda ZDR
Zdravý životný štýl ZZS

© aScAgenda 2021.0.1271 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2021

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 18.30 hod.
  skola@sosehs.sk
 • +421/054/488 51 26 /recepcia/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/

  fax: +421/054/472 38 30

  +421/054/472 24 90 /ĽUDOVÁ JEDÁLEŇ/

Fotogaléria školy